HOSE: Loại bỏ cổ phiếu MPT thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index

24/05/2021 17:35

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu MPT thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

–           Cổ phiếu bị loại bỏ: MPT (CTCP Tập đoàn Trường Tiền)

–           Lý do: Cổ phiếu MPT bị hủy niêm yết theo Thông báo số 1434/TB-SGDHN ngày 26/04/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

–           Ngày hiệu lực: 25/05/2021.

–           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.