HOSE: Loại bỏ cổ phiếu TGG thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index

01/06/2021 13:27

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu TGG thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

–   Cổ phiếu bị loại bỏ: TGG (Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang).

–   Lý do: Cổ phiếu TGG bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát theo Thông báo số 1074/TB-SGDHCM ngày 31/5/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

–   Ngày hiệu lực: 7/6/2021.

–   Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.