HOSE: Loại bỏ cổ phiếu TGG thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index

01/06/2021 13:18

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu TGG thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

–   Cổ phiếu bị loại bỏ: TGG (Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang).

–   Lý do: Cổ phiếu TGG bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát theo Thông báo số 1074/TB-SGDHCM ngày 31/5/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

–   Ngày hiệu lực: 7/6/2021.

–   Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.