HOSE: Đính chính tỷ lệ room của VSD liên quan đến MSB và MBB

01/06/2021 11:24

Ngày 01/06/2021, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận được công văn số 5393/VSD-ĐK.NV ngày 28/05/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đính chính công văn số 5295/VSD-ĐK.NV ngày 27/05/2021 về việc điều chỉnh room liên quan đến MBB và MSB (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):