Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại PLP)

17/06/2021 17:22

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu – PLP: Công ty Cổ phần sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ra khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 17/06/2021.
Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.