HOSE: Thông báo công văn của VSD về ngày điều chỉnh room của mã chứng khoán HPG

21/06/2021 17:35

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo công văn của VSD về ngày điều chỉnh room của mã chứng khoán như sau: