HOSE: Thông báo đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ MSB

25/06/2021 08:46

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau: