HOSE: Loại bỏ cổ phiếu JVC thuộc rổ chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index

30/06/2021 15:43

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu JVC thuộc rổ chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

–           Cổ phiếu bị loại bỏ: JVC (Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật).

–           Lý do: Cổ phiếu JVC bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 1246/TB-SGDHCM ngày 29/6/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

–           Ngày hiệu lực: 06/07/2021.

–           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.