HOSE: Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu dẫn đầu ngành Tài chính Việt Nam “Vietnam Leading Financial Index” phiên bản 1.1

30/06/2021 09:10

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu dẫn đầu ngành Tài chính Việt Nam “Vietnam Leading Financial Index” phiên bản 1.1 như sau (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm):