HOSE: HOSE vận hành giải pháp kỹ thuật

02/07/2021 14:10

Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chính thức tiếp nhận, đưa giải pháp kỹ thuật xử lý tình trạng quá tải hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào vận hành từ ngày 05/07/2021 (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).