Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

07/07/2021 14:23

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
  2. Địa chỉ: Số 107 đường 2A, Khu 5, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
  3. Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.000.000 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 151 NĐT

Trong đó:
           Tổ chức trong nước: 0 NĐT         Cá nhân trong nước: 151 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT          Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.760.700 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 0 CP         Cá nhân trong nước: 5.760.700 CP
       Tổ chức nước ngoài: 0 CP         Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/7/2021
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 phút 12/7/2021