HOSE: Thông báo công văn của VSD về ngày điều chỉnh room của mã chứng khoán HSG

07/07/2021 17:09

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo công văn của VSD về ngày điều chỉnh room của mã chứng khoán HSG như sau: