HOSE: Cập nhật thông tin VNX-Index tháng 7/2021

19/07/2021 16:12

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của Bộ chỉ số VNX-Index có hiệu lực ngày 02/08/2021, chi tiết file đính kèm: