HOSE: Cập nhật thông tin Chỉ số VNFINSELECT tháng 7/2021

19/07/2021 16:06

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của Chỉ số VNFINSELECT có hiệu lực ngày 02/08/2021, chi tiết file đính kèm: