HOSE: Cập nhật thông tin Chỉ số VN DIAMOND tháng 7/2021

19/07/2021 16:04

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của Chỉ số VN DIAMOND có hiệu lực ngày 02/08/2021, chi tiết file đính kèm: