HOSE: Cập nhật thông tin Chỉ số VNFINSELECT để chính thức áp dụng từ ngày 02/08/2021

02/08/2021 16:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cập nhật khối lượng lưu hành tính chỉ số của các cổ phiếu thành phần thuộc Chỉ số VNFINSELECT để chính thức áp dụng từ ngày 02/08/2021 như sau:

Stt

CK

Tên Công ty

Khối lượng
lưu hành
tính chỉ số

 
 

1

FTS

CTCP Chứng khoán FPT

145,491,993

 

Các thông tin khác đã công bố vào ngày 19/07/2021 không thay đổi.