HOSE: Cập nhật thông tin Chỉ số VN DIAMOND để chính thức áp dụng từ ngày 02/08/2021

02/08/2021 15:56

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cập nhật khối lượng lưu hành tính chỉ số của các cổ phiếu thành phần thuộc Chỉ số VN DIAMOND để chính thức áp dụng từ ngày 02/08/2021 như sau:

Stt

CK

Tên Công ty

Khối lượng
lưu hành
tính chỉ số

 
 

1

CTD

CTCP Xây Dựng Coteccons

73,859,473

 

2

LPB

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

1,203,595,584

 

3

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

1,175,000,000

 

Các thông tin khác đã công bố vào ngày 19/07/2021 không thay đổi.