HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ DXS, KHG, LAF, QBS, VFG

07/09/2021 10:29

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm) như sau: