Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

21/09/2021 17:25

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Năng lượng và Bất động sản Trường Thành như sau:

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
2. Địa chỉ: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Vốn điều lệ: 323.836.420.000 đồng
4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 10.000.000 cổ phần
5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 79 NĐT
Trong đó:
Tổ chức trong nước: 01 NĐT Cá nhân trong nước: 78 NĐT
Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
6. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 14.989.000 cổ phần
Trong đó:
Tổ chức trong nước: 1.900.000 CP Cá nhân trong nước: 13.089.000 CP
Tổ chức nước ngoài: 0 CP Cá nhân nước ngoài: 0 CP
7. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/9/2021
8. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút 24/9/2021