HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của HOSE-Index tháng 7/2021

18/10/2021 17:33

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index, Chỉ số Phát triển Bền vững có hiệu lực ngày 01/11/2021, chi tiết file đính kèm: