HOSE: Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ – Đưa vào FUEKIV30 – Đưa ra MHC

10/01/2022 10:19

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm) như sau: