HOSE: Thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

17/02/2022 09:07

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương như sau: