Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

18/02/2022 08:30

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
  2. Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
  3. Vốn điều lệ: 173.132.000.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.686.800 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 120 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 01 NĐT         Cá nhân trong nước: 119 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT           Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.079.800 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 100.000 CP   Cá nhân trong nước: 2.979.800 CP
       Tổ chức nước ngoài: 0 CP             Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/02/2022
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút 22/02/2022