HOSE: Thông báo về việc hủy bán đấu giá theo lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức

21/02/2022 09:06

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy bán đấu giá theo lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức như sau: