HOSE: Thông báo thay đổi thành phần của Bộ chỉ số VNX-Index

02/03/2022 16:43

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu GTN thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

–   Cổ phiếu bị loại bỏ: GTN (CTCP GTNFOODS).

–   Lý do: bị hủy niêm yết theo Quyết định số 89/QĐ-SGDHCM ngày 15/2/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

–   Ngày hiệu lực: 8/3/2022.

Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.