HOSE: Thông báo thay đổi thành phần của Bộ chỉ số HOSE-Index

02/03/2022 16:39

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ và thay thế cổ phiếu của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

Rổ chỉ số

Cổ phiếu loại bỏ

Cổ phiếu thêm vào

Lý do

Ngày hiệu lực

VNMidcap,

VN100

 

GTN

 

(CTCP GTNFOODS)

 

NKG

 

(CTCP Thép Nam Kim)

–     Cổ phiếu GTN bị hủy niêm yết theo Quyết định số 89/QĐ-SGDHCM ngày 15/2/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

–     Cổ phiếu NKG là cổ phiếu thành phần của VNSmallcap và thuộc vị trí ưu tiên số 1 trong danh mục cổ phiếu dự phòng của VNMidcap tính tới thời điểm hiện tại.

8/3/2022

VNSmallcap

NKG

 

–     Cổ phiếu NKG được chuyển lên danh mục thành phần rổ chỉ số VNMidcap.

8/3/2022

VNAllshare

GTN

 

–     Cổ phiếu GTN bị hủy niêm yết theo Quyết định số 89/QĐ-SGDHCM ngày 15/2/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

8/3/2022

–    Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số VNMid, VN100, VNAllShare.