Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị sở hữu

09/03/2022 16:38

Ngày đấu giá: 09/03/2022
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.100.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 75.051.600.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 5 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 25.500.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 5 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 25.500.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 5.100.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 5.100.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 76.600.000.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 75.051.600.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 76.600.000.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 76.600.000.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 76.600.000.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 5.100.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 76.600.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/03/2022 đến ngày 16/03/2022

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 11/03/2022 đến ngày 16/03/2022