Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại CII)

21/03/2022 16:40

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu

– CII: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM ra khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 21/03/2022
Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.