HOSE: Thông báo kết nối giao dịch trực tuyến với ASC

21/03/2022 08:34

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 151/QĐ-SGDHCM ngày 17/03/2022 chấp thuận kết nối giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (Chi tiết xem file đính kèm).