Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại VIC, CTI)

05/04/2022 16:49

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu

– CTI: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

– VIC: Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần

khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 05/04/2022

 

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.