HOSE: Loại bỏ cổ phiếu PMG, SJD thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index

12/04/2022 15:11

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu PMG, SJD thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

STT

Chứng khoán

Lý do

Ngày hiệu lực

1

PMG

(Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung)

Cổ phiếu PMG bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/04/2022 theo Quyết định số 198/QĐ-SGDHCM ngày 08/04/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

18/04/2022

2

SJD

(Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn)

Cổ phiếu SJD bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/04/2022 theo Quyết định số 200/QĐ-SGDHCM ngày 08/04/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 

18/04/2022

Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.