HOSE: Loại bỏ cổ phiếu PMG, SJD thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index

12/04/2022 15:10

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu PMG, SJD thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

STT

Chứng khoán

Lý do

Ngày hiệu lực

1

PMG

(Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung)

Cổ phiếu PMG bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/04/2022 theo Quyết định số 198/QĐ-SGDHCM ngày 08/04/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

18/04/2022

2

SJD

(Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn)

Cổ phiếu SJD bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/04/2022 theo Quyết định số 200/QĐ-SGDHCM ngày 08/04/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 

18/04/2022

 

–           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.