HOSE: Loại bỏ cổ phiếu SD4, MAC thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index

14/04/2022 16:57

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu SD4, MAC thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

STT

Chứng khoán

Lý do

Ngày hiệu lực

1

SD4

(Công ty Cổ phần Sông Đà 4)

Cổ phiếu SD4 bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 15/4/2022 theo Quyết định số 226/QĐ-SGDHN ngày 12/4/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

15/4/2022

2

MAC

(Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải)

Cổ phiếu MAC bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 15/4/2022 theo Quyết định số 235/QĐ-SGDHN ngày 13/4/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

 

15/4/2022

 

Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.