HOSE: Loại bỏ cổ phiếu HU1, HU3 thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index

14/04/2022 16:56

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu HU1, HU3 thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

STT

Chứng khoán

Lý do

Ngày hiệu lực

1

HU1

(Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1)

Cổ phiếu HU1 bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 20/4/2022 theo Quyết định số 217/QĐ-SGDHCM ngày 13/4/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

20/4/2022

2

HU3

(Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3)

Cổ phiếu HU3 bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 20/4/2022 theo Quyết định số 218/QĐ-SGDHCM ngày 13/4/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 

20/4/2022

Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.