HOSE: Loại bỏ cổ phiếu HU1, HU3 thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index

14/04/2022 16:54

 Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu HU1, HU3 thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

STT

Chứng khoán

Lý do

Ngày hiệu lực

1

HU1

(Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1)

Cổ phiếu HU1 bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 20/4/2022 theo Quyết định số 217/QĐ-SGDHCM ngày 13/4/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

20/4/2022

2

HU3

(Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3)

Cổ phiếu HU3 bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 20/4/2022 theo Quyết định số 218/QĐ-SGDHCM ngày 13/4/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 

20/4/2022

 

Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.