HOSE: Cập nhật thông tin của Chỉ số VNFIN LEAD tháng 4/2022

18/04/2022 14:27

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float, Trọng số thanh khoản và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần thuộc Chỉ số VNFIN LEAD có hiệu lực ngày 04/05/2022, chi tiết file đính kèm.