HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của Chỉ số VNFINSELECT tháng 4/2022

18/04/2022 14:26

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của Chỉ số VNFINSELECT có hiệu lực ngày 04/05/2022, chi tiết file đính kèm.