HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của Chỉ số VN DIAMOND tháng 4/2022

18/04/2022 14:22

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float, Giới hạn trọng số theo FOL, Giới hạn trọng số theo thanh khoản và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của Chỉ số VN DIAMOND có hiệu lực vào ngày 04/05/2022, chi tiết file đính kèm.