HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của Bộ chỉ số VNX-Index tháng 4/2022

18/04/2022 14:22

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của Bộ chỉ số VNX-Index có hiệu lực vào ngày 04/05/2022, chi tiết file đính kèm: