HOSE: Loại bỏ cổ phiếu SPI thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index

18/04/2022 17:09

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu SPI thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

–           Cổ phiếu bị loại bỏ: SPI (CTCP SPIRAL GALAXY)

–           Lý do: Cổ phiếu SPI bị đưa vào diện bị kiểm kiểm soát theo Quyết định số 247/QĐ-SGDHN ngày 15/4/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

–           Ngày hiệu lực: 19/4/2022.

–           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.