HOSE: Loại bỏ cổ phiếu AST thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index

20/04/2022 15:59

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu AST thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

–   Cổ phiếu bị loại bỏ: AST (CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco)

–   Lý do: Cổ phiếu AST bị đưa từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát theo Quyết định số 225/QĐ-SGDHCM ngày 14/4/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

–   Ngày hiệu lực: 21/4/2022.

Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.