HOSE: Loại bỏ cổ phiếu UDC thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index

21/04/2022 14:47

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu UDC thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:  

–           Cổ phiếu bị loại bỏ: UDC (CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

–           Lý do: Cổ phiếu UDC bị đưa từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát theo Quyết định số 255/QĐ-SGDHCM ngày 20/4/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

–           Ngày hiệu lực: 27/4/2022.

–           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.