HOSE: Loại bỏ cổ phiếu UDC thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index

21/04/2022 14:45

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu UDC thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

–           Cổ phiếu bị loại bỏ: UDC (CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

–           Lý do: Cổ phiếu UDC bị đưa từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát theo Quyết định số 255/QĐ-SGDHCM ngày 20/4/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

–           Ngày hiệu lực: 27/4/2022.

–           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.