HOSE: Thông báo về việc hủy bán đấu giá theo lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre

22/04/2022 17:00

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy bán đấu giá theo lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre như sau: