Thông báo điều chỉnh Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (Loại CTI và VIC)

05/04/2022 18:21

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (Asean Securities) trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong thời gian qua. Asean Securities thông báo loại các cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ cụ thể như sau:

TT Tên Thời gian áp dụng
1 CTI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO  

Từ ngày 05/04/2022

2 VIC Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay giao dịch ký quỹ tại Asean Securities hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.