HOSE: Thông báo về việc hủy bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng tại Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

29/04/2022 09:45

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng tại Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau như sau: