HOSE: Cập nhật thông tin Chỉ số VN FINLEAD để chính thức áp dụng từ ngày 04/05/2022

04/05/2022 15:15

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cập nhật khối lượng lưu hành tính chỉ số của các cổ phiếu thành phần thuộc Chỉ số VN FINLEAD để chính thức áp dụng từ ngày 04/05/2022 như sau:

Stt

CK

Tên Công ty

Khối lượng
lưu hành
tính chỉ số

 
 

1

LPB

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

 1,503,586,323

 

Các thông tin khác đã công bố vào ngày 18/04/2022 không thay đổi.