Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm cán bộ

06/05/2022 10:20

Ngày 06/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Asean đã ban hành Quyết định về việc miễn nhiệm Cán bộ, có nội dung như sau:

Miễn nhiệm chức danh: Phó Tổng giám đốc đối với Ông Mai Hoàng Long kể từ ngày 06/05/2022.

Chi tiết file đính kèm./.

File đính kèm