HOSE: Loại bỏ cổ phiếu FLC, HAI thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index

06/05/2022 14:29

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu FLC, HAI thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

STT

Chứng khoán

Lý do

Ngày hiệu lực

1

FLC

(CTCP Tập đoàn FLC)

Cổ phiếu FLC bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 12/05/2022 theo Quyết định số 277/QĐ-SGDHCM ngày 05/05/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

12/05/2022

2

HAI

(CTCP Nông dược HAI)

 

Cổ phiếu HAI bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 12/05/2022 theo Quyết định số 279/QĐ-SGDHCM ngày 05/05/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

12/05/2022

–            Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.