HOSE: Loại bỏ và thay thế cổ phiếu của Bộ chỉ số HOSE-Index

06/05/2022 14:25

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ và thay thế cổ phiếu của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

Rổ chỉ số

Cổ phiếu loại bỏ

Cổ phiếu thêm vào

Lý do

Ngày hiệu lực

VNMidcap,

VN100

 

FLC

(CTCP Tập đoàn FLC)

 

PAN

(CTCP Tập đoàn PAN)

–     Cổ phiếu FLC bị đưa vào diện kiểm soát theo Quyết định số 277/QĐ-SGDHCM ngày 05/05/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

–     Cổ phiếu PAN là cổ phiếu thành phần của VNSmallcap và thuộc vị trí ưu tiên số 1 trong danh mục cổ phiếu dự phòng của VNMidcap tính tới thời điểm hiện tại.

12/05/2022

VNSmallcap

PAN

(CTCP Tập đoàn PAN)

 

–     Cổ phiếu PAN được chuyển lên danh mục thành phần rổ chỉ số VNMidcap.

12/05/2022

HAI

(CTCP Nông dược HAI)

 

–     Cổ phiếu HAI bị đưa vào diện kiểm soát theo Quyết định số 279/QĐ-SGDHCM ngày 05/05/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

12/05/2022

VNAllshare

FLC

(CTCP Tập đoàn FLC)

 

–     Cổ phiếu FLC bị đưa vào diện kiểm soát theo Quyết định số 277/QĐ-SGDHCM ngày 05/05/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

12/05/2022

HAI

(CTCP Nông dược HAI)

 

–     Cổ phiếu HAI bị đưa vào diện kiểm soát theo Quyết định số 279/QĐ-SGDHCM ngày 05/05/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

12/05/2022

–            Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.